ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от
13 13 people viewed this event.

П О К А Н А
за свикване на редовно Общо събрание на членовете на Сдружение „БЪЛГАРСКО-ТУРСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА“

Управителният съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКО-ТУРСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА“ /БТТИК/, на основание чл.14 ал. 1 от Устава на БТТИК свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружение „БТТИК“.
Заседанието на редовното Общо събрание ще се проведе на дата: 24.06.2023 г. от 13.00 ч. в зала за събития на Комплекс „Галерия „Витоша“ на адрес гр. София, ул. „Васил Стефанов“ 58, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружение „БТТИК“ за 2022г.
  2. Приемане на ГФО на сдружение „БТТИК“ за 2022г.
  3. Приемане на становище на КС на сдружение „БТТИК“ за 2022г.

Поканват се всички членове на сдружение „БТТИК“ да вземат участие лично или чрез законните си представители и/ или пълномощник.
Регистрацията на членовете ще се извършва в деня на провеждане на редовното Общо събрание от 12.00 часа до 13.00 часа. За регистрация и участие в редовното Общо събрание членовете – физически лица представят документ за самоличност, а членовете – юридически лица представят оригинал/ заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
В случай на представителство по пълномощие на член в заседанието на Общото събрание, на основание на разпоредбите Устава на сдружение „БТТИК“ е необходимо представянето на писмено пълномощно за конкретното общо събрание.
В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал/ заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – член на сдружение „БТТИК“ и пълномощно за конкретното общо събрание.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание , издадено на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с лицензиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.
При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание на членовете на сдружение „БТТИК“, на основание на чл. 14, ал. 5 от Устава на сдружението, Общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бюрхан Рафетов Руфадов

За да се регистрирате за това събитие изпратете своите данни на office@bgtrchamber.com

Регистрирайте се чрез webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2023-06-24 @ 12:00 PM to
2023-06-24

Share With Friends