LTD şirket (OOD) kuruluşu için başvuruda gerekli olan belgeler nelerdir?

• Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (diğer belgeler söz konusu beyannameye ek olarak ibraz edilir);
• Şirket kuruluş sözleşmesi;
• Genel Kurul toplantısı tutanağı (bahse konu tutanakta şirket kuruluş toplantısında alınan kararlar ve toplantı gündemi yer almalıdır);
• Verilen bilgilerin doğru olduğuna dair Ticaret Sicili Kanunu’nun 13.maddesinin 4.fıkrası kapsamında beyanname (beyanda bulunan kişi tarafından imzalanmaktadır);
• Ticaret Sicili Kanunu’nun 13.maddesinin 5.fıkrası çerçevesinde beyanname (belgeleri ibraz eden kişinin beyan eden kişiden farklı olduğu durumlarda doldurulur);
• Ticaret Kanunu’nun 142.maddesi çerçevesinde rakip faaliyet yasağı beyannamesi (Yönetici tarafından doldurulur);
• Şirket Genel Kurulunun yönetici tayin etme kararı;
• Yönetici veya yöneticilerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri;
• Ticaret Kanunu’nun 141.maddesinin 8.fıkrası çerçevesinde beyanname (Yönetici, bu sıfat için Kanunun gerektirdiği şartlara uyduğunu beyan eder);
• Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli lisans ve izinler;
• Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 2 leva);
• Şirket adı alma beyannamesi (zorunlu değildir).

LTD şirket kuruluşu için başvuruda 110 leva (elektronik başvurularda 55 leva) ticaret siciline kayıt ve 40 leva (elektronik başvurularda 20 leva) şirket adı alma ücreti ödenmektedir (zorunlu değildir).