TÜZÜK

BULGAR-TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Kabul: 23.01.2014 tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısı; Tadil: 27 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısı; Tadil: 8 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısı; Tadil: 11 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısı.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1. (1) İşbu Tüzük, daha sonra Oda diye anılacak Şumen merkezli Bulgar- Türk Ticaret ve Sanayi Odası unvanlı STK’nın yapısı ile faaliyetlerini düzenlemektedir. 

(2) Oda; özel yarara hizmet etmek üzere Bulgarca BILGARSKO-TURSKA TIRGOVSKO- INDUSTRIALNA KAMARA unvanı ile, İngilizce BULGARİAN- TURKİSH CHAMBER Of COMMERCE AND İNDUSTRY unvanı ile ve Türkçe BULGAR-TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI unvanı ile; Bulgaristan Cumhuriyeti, Şumen Şehri merkezli olmak üzere Bulgaristan Cumhuriyeti, Şumen Lyuben Karavelov sokağı No. 25, G. A, D. 2 ikametgahıyla kurulmuş bağımsız bir kuruluş ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişi olup Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler Kanunu (Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 81/2000) gereğince dernek statüsündedir.  

(3) Odanın çalışmaları, işbu tüzüğün hükümleri ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda yürütülür. 

(4) Odanın çalışmaları Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleşmektedir.

(5)  Oda, Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları dâhilinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir; Oda üyelerini işlevsel, bölgesel, mesleki veya başka bir kriter bazında birleştiren kurul, kulüp veya başka birimler oluşturabilir. 

(6) Oda süresiz olarak kurulur. 

(7) Odanın kuruluşu, Şumen Bölge Mahkemesinin Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler Sicili’nde tescile tabidir.  Oda, Şumen Bölge Mahkemesinin siciline göre 25/2013 dosyası kapsamında 30.10.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı’na istinaden Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Sicili’ne kayıt edilmiştir.

(8) Odanın Bulgarca unvan bilgilerini ve Oda amblemini içeren yuvarlak kaşesi var. 

(9) Odanın amblemi, Genel Kurulca onaylanan ve işbu Tüzüğün ayrılmaz parçasını teşkil eden Ek 1’de yer alan grafik şeklindedir.

(10) Oda bayrağının ortasında Odanın amblemi yer almaktadır.  

(11) Oda adına yazılı olarak düzenlenen tüm resmi belgeler, gerek Odanın unvan, merkez ve adres bilgilerini, gerekse sicil numarası (BULSTAT) ve tescil bilgilerini ihtiva eder. 

MADDE 2. Bağımsız bir kuruluş olarak Oda, gerek Bulgaristan Cumhuriyeti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde, gerekse herhangi bir başka ülkede faaliyet gösteren başka ticaret ve sanayi ve/ veya ticaret ve sanayi odalarına üye olabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE AMAÇLARA ULAŞMA YÖNTEMLERİ

MADDE 3. (1) Odanın esas amacı,Bulgaristan ile Türkiye arasında ve bu ülkeler ile üçüncü ülkeler arasında iş hayatında karşılıklı menfaat çerçevesinde iş birliği ve partnerliğin oluşturulması ve geliştirilmesi, devlet organları, yerel yönetim organları ve kendi üyelerinin çabalarının birleştirilmesi ve karşılıklı ticaret ile yatırımları teşvik edecek bir iş ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi için katkıda bulunmaktır.  

(2) Özel yarara çalışan bir dernek olarak Oda, faaliyetlerini ticaretin geliştirilmesi ve yatırımın canlandırılması yoluyla kendi üyelerinin yararına olmak üzere iki ülke arasında yeni iş imkânlarının oluşturulmasına yönelik yapmaktadır.  

MADDE 4. (1) Oda, amaçlarına ulaşmak için; 

 1. Devlet organları ile yerel yönetim organlarının ekonomik iş birliği potansiyelinin oluşturulması, artırılması ve yayılması yönündeki girişimlerine destek verir; 
 2. Üyelerinin müşterek menfaatlerini Bulgaristan’ın yerel yönetim organları, Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki merkezi idare ve yönetim organları ve Odanın doğrudan doğruya iş birliği yaptığı veya benzer kuruluşlar aracılığıyla iş birliği yaptığı başka yerel, merkezi, yabancı ve uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil edip savunur;    
 3. Başka ülkelerden partnerler ile ve müşterek bir şekilde üçüncü ülkeler ile karşılıklı yararlı ticaret ve yatırım amaçlı ilişkileri geliştirerek üyelerinin yapmış oldukları işlerin büyütülmesine yönelik çaba ve gayretlerini birleştirir.  
 4. Devlet organları, yerel yönetim organları, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik başka ulusal ve bölgesel ticaret ve sanayi odaları, iş birliği yaptığı başka yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerini sürdürür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FAALİYET

MADDE 5. Amaçlarına ulaşmak için Odanın yaptığı başlıca çalışmalar şunlardır:  

 1. Bulgaristan ve Türkiye iş dünyası temsilcileri arasında ve üçüncü ülkelerle yatırım imkânlarının geliştirilmesine aktif olarak destek vermek ve popülarize etmek. 
 2. Bulgaristan ve Türkiye iş dünyası temsilcileri arasında ve üçüncü ülkelerle ticaret alanında karşılıklı ve yararlı bir temelin oluşturulmasına destek vermek; 
 3. Üyelerine;
 4. Hukuk, maliye, vergi, gümrük hususlarında, ticaret ve yatırımlarla ilgili başka konularda danışmanlık hizmetleri vermek; 
 5. Potansiyel yatırımcıların yatırım planları ile ilgili olarak fizibilite araştırmalarını yapacak ekibin oluşturulmasına, yatırım projelerinin hazırlanmasına, yüklenici firmaların seçilmesine vs. destek vermek; 
 6. Oda üyelerinin iş tekliflerinin dağıtımını yapmak; 
 7. Üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin ve üretilen ürünlerin reklamında destek vermek; 
 8. Ulaşım ve nakliye, sigorta vs. hizmet alanlarında mutabakat sağlanmasına destek vermek; 
 9. Kalifiyeli personel seçimi ve çalışanlara mesleki eğitimin verilmesine yardım etmek;  
 10. Üyelerinin ticaret ve yatırım alanlarında etkinliğinin desteklenmesi amacıyla başka tür hizmetleri vermek.   
 11. Piyasa hakkında bilgi vermek ve üyelerinin her iki ülke ile ilgili bu tür bilgilere erişimini sağlamak. 
 12. Üyelerinin yatırım projeleri ile ilgili finansman imkânlarına ulaşımını kolaylaştırmak. 
 13. Üyelerine gerek Bulgaristan ve Türkiye’de gerekse üçüncü ülkelerde düzenlenen fuar ve benzeri etkinliklere iştirakini kolaylaştırmak.
 14. Üyelerinin Bulgaristan sınırları dâhillinde idari ve hukuki yönden menfaatlerinin korumasına ihtiyaçları olması durumunda kendilerine destek vermek.
 15. Üyelerini devlet organları ve yerel yönetim organları önünde temsil etmek ve menfaatlerini savunmak. 
 16. Derneğin amaçlarına ulaşması için Yönetim Kurulunun kararı ile iktisadi çalışmalar dâhil olmak üzere kanunun izin verdiği başka faaliyetleri yapmak.  

(2) 1.fıkranın 9.bendi kapsamındaki ekonomik faaliyetler aşağıdakilerini kapsamaktadır:

 • Danışmanlık hizmetleri;
 • Yayıncılık faaliyetinin gerçekleştirilmesi;
 • Reklam, pazarlama ve bilgi hizmetlerinin sağlanması;
 • Fuar, kurs, seminer ve konferansların organize edilmesi;
 • Proje ve programların geliştirilmesi;
 • Temsil ve aracılık hizmetleri;
 • Bilgi satımı /know-how/ ve teknik donatım dahil olmak üzere fikri mülkiyet işlemlerinin yürütülmesi;
 • Gayrmenkul kiralama.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÜYELER, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

ÜYELİK

MADDE 6. Dernek üyeliği gönüllülük esasına dayalıdır.

MADDE 7. (1)  Odanın üyelik statüleri şunlardır; daimi üyelik ve fahri üyelik. 

(2) Odanın daimi üyeleri;

1. Kuruluş belgesini kabul edip imzalayan, müteakip değişiklikler dâhil olmak üzere Odanın Tüzüğünü kabul eden, üyelik aidatını düzenli şekilde ödeyen, ödeme aczi durumunda olmayan veya tasfiye prosedürü kapsamında olmayan ve ikametgâhına göre ilgili Ticaret Sicili’nden kayıtları silinmemiş gerçek ve tüzel kişiler tüccar ve/ veya sanayiciler;

2. İlgili usule göre tescil edilmiş vakıf ve dernekler;

3. Sanayici ve/ veya tüccar olmayan, ancak Oda ile iş birliği yapan, Odanın çalışmalarını destekleyen ve popülarize eden gerçek kişiler;

4. Derneğin tüzüğünü kabul eden, iş birliği sözleşmesini imzalayan Bulgaristan belediyeleri olabilir.  

(3) Odanın amaçlarına ulaşması ve görevlerinin yerine getirilmesinde büyük katkıda bulunan yurtiçinden ve yurtdışından gerçek kişiler Odanın fahri üyeleri olabilir. 

(4) Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Büyükelçisi, Bulgaristan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bulgaristan’da görev yapan başkonsolosları, Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Türkiye’de görev yapan başkonsolosları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bulgaristan’da görev yapan ticaret ataşesi ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Türkiye’de görev yapan ticaret ataşesi, işbu Tüzük gereği Odanın fahri üye statüsündedirler. 

(5) Devlet organları, siyasi partiler, sendika ve dini kuruluşlar Odanın daimi üyeleri olamaz.  Ticaret Yasası gereği; 

 • İflas etmiş olmasından dolayı ticari itibarı iade edilmemiş; 
 • İflas gerekçesiyle mahkûm edilmiş;  
 • Ticaret yapma hakkından mahrum edilmiş; 
 • Tasfiyesi ilan edilmiş şirketler,

Odaya üye olamaz.    

MADDE 8. (1) Üyeliğe aday olan kişi, Tüzüğü kabul ettiğine ve hükümlerine riayet edeceğine dair beyanını içeren matbu dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvurur.  Üyelik, Yönetim Kurulunun kararından ve yıllık aidat ödemesi yapıldıktan sonra geçerli olur.

(2) Yönetim Kurulunun üyelik başvuru dilekçesine verdiği red cevabı, tebliğ tarihinden itibaren 14 günlük süre zarfında Genel Kurul nezdinde temyiz edilebilir. Genel Kurul ise müteakip ilk olağan toplantısında temyiz dilekçesini değerlendirir.  

(3) Fahri üyelik sıfatı, Yönetim Kurulu Başkanı’nın gerekçelendirilmiş teklifi üzerine Yönetim Kurulunca alınan karara istinaden kazanılır. Fahri üyelik, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın yürürlüğe girmesiyle geçerlilik kazanır. 

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 9. (1) Odanın üyeleri; 

 1. Odanın verdiği hizmetlerdenöncelikli olarak, ücretsiz ve/ veya indirimle yararlanma; 
 2. Odanın etkinliklerine iştirak etme;  
 3. Odanın çalışmaları hakkında bilgi edinme;  
 4. Kendi menfaatlerini ilgilendiren konuların ele alındığı görüşmelere katılma;  
 5. Gerektiğinde, yaptıkları ticari veya başka tür yazışmalarda Odaya üye olduklarını belirtme;  
 6. Odaya bağlı kurulların çalışmalarında yer alma ve faaliyetlerinin yürütürken bu kurullarla olan işbirliğinden yararlanma

hakkına sahiptirler.       

(2) Odanın daimi üyeleri, 1.fıkrada yazılı hakların yanı sıra; 

 1. Genel Kurul toplantılarına bizzat, kanuni bir temsilci veya yetkili kılmış oldukları gerçek kişi aracılığıyla katılma; 
 2. Odanın yönetim ve denetim organlarına bizzat, kanuni bir temsilci aracılığıyla ve/veya yetkili kılmış oldukları gerçek kişi aracılığıyla seçilme; 
 3. Bizzat,  kanuni bir temsilci aracılığıyla ve/veya yetkili kılmış oldukları gerçek kişi aracılığıyla kullanacakları bir oy kullanma 

gibi ek haklara sahiptirler.      

(3) Odanın üyeleri; 

 1. Tüzük hükümlerine riayet etmek; 
 2. Odanın amaç ve görevlerinin gerçekleştirilmesi için destek vermek; 
 3. Kendi faaliyetleri hakkında Odaya gerekli bilgileri vermek; 
 4. Odanın diğer üyeleri ve partnerleri ile iyi ilişkilerde bulunmak;   
 5. İşbu Tüzüğün 7.maddesinin 2.fıkrasının 1., 2. ila 3.bentleri kapsamındaki daimi üyeler için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyelik aidatını ödemek; 
 6. Odanın faaliyetlerinde yer almış olmasından dolayı öğrenmiş olduğu üretim ve ticari sırları ifşa etmemek; 
 7. Tür ve miktarları Yönetim Kurulunca tespit edilmiş ayni yardım yapmak ile yükümlüdür.      

(4) Üyeler Odanın borçlarından sorumlu değildir.   

(5) Mülkiyet hakları ve vecibeleri hariç olmak üzere, üyelik hak ve yükümlülükleri devredilemez nitelikte olup gerçek kişin ölümü veya tüzel kişinin feshi halinde başka kişilere geçmez. Üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve üyeliğin verdiği hakların uygulanması başka kişilere devredilemez. 

MADDE 10. Odanın fahri üyeleri, üyelik aidatı ödemez; Genel Kurul toplantılarında değerlendirilen karar taslakları ile ilgili oy kullanamaz. Genel Kurul toplantılarında değerlendirilen karar taslaklarının tartışmasında istişari görüşünü dile getirerek yer alabilirler.  

ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

MADDE 11. (1) Daimi üyelerin üyeliği; 

1) Yönetim Kuruluna bir ay öncesinden gönderilen tebligat ile;

2) Oda üyesinin;

 1. Tüzük ihlali;
 2. Odanın ve/veya üyelerinin prestijine veya itibarına zarar vermesi;
 3. Oda Başkanı’ndan ihtar aldıktan sonra bir hafta içinde üyelik aidatını ödememesi;
 4. Oda faaliyetlerine sistematik olarak mazereti olmadan katılmaması (Genel Kurulun üç veya daha fazla toplantısına katılmama) sebebiyle ihraç edilmesi ile sona erdirilebilir.

(2) Fahri üyelerin üyeliği, yazılı talep üzerine, dilekçe tarihinden itibaren sonlandırılabilir.

(3) Üyelik ilişkisi;

              1. Gerçek kişi olan bir oda üyesinin ölümü veya tamamen vesayet altına alınması, ve/veya tüzel kişi olan üyenin feshi ile;

              2. Odanın feshi ile kendiliğinden sona ermektedir.

(4) Üyeliğin sonlandırılması halinde o ana kadar yatırılmış aidat geri ödenmez.

(5) Üyelik ilişkisi Yönetim Kurulu kararı ile sona ermektedir. Yönetim Kurulunun bir üyenin ihraç edilmesine ilişkin kararı, ihraç edilen üyeye tebliğinden itibaren 14 gün içinde, itirazı ilk toplantısında değerlendiren Oda Genel Kurulunda temyiz edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM

YÖNETİM ORGANLARI

MADDE 12. (1) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu, Odanın yönetim organlarıdır. 

(2) Odanın denetim organı Denetim Kuruludur;

GENEL KURUL

MADDE 13.  Odanın en üst organı Genel Kuruldur. 

Daimi üyeler bizzat, kanuni bir temsilcisi veya yetkili kılmış oldukları bir gerçek kişi aracılığıyla Genel Kurul toplantılarına iştirak ederler. 

Fahri üyeler, Genel Kurul tarafından değerlendirilen karar taslaklarının tartışmasında ancak istişari görüşünü dile getirerek Genel Kurul çalışmalarına katılabilirler. 

MADDE 14. (1) Genel Kurul, bir takvim yılı içinde en az bir kez Yönetim Kurulu tarafından olağan toplantıya çağrılır. 

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun çağrısı veya üyelerin üçte birinin talebi üzerine düzenlenir. 

(3) Genel Kurul, toplantının yapılacağı tarihten en az bir ay öncesinden Sicil Memurluğu bünyesindeki Ticaret Sicilinde ve Kar Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler Sicil Dairesinde ilan edilen davet üzerine toplantıya çağrılır.

Toplantı davetinde Genel Kurul toplantısının yapılacağı yer, tarih, saat ve toplantı gündemi gibi bilgilere yer verilirken toplantı çağrısının kimler tarafından yapıldığı belirtilir. 

(4) Genel Kurul toplantısına üyelerin en az yarısı hazır bulunduğu takdirde toplantının yasal olduğu kabul edilir.  

(5) Gerekli nisabın sağlanamaması durumunda toplantı, aynı gündemle, aynı yerde gerçekleştirilmek üzere bir saat sonrasına ertelenir ve hazır bulunan üyelerin sayısına bakılmaksızın yapılır. 

MADDE 15. (1) Genel Kurul;

1. Tüzükte değişiklik ve ilaveler yapar;

2. Diğer iç belgeleri kabul eder;

3. Yönetim Kurulu üyelerini seçer ve ibra eder;

4. Üyeleri kabul ve ihraç eder;

5. Şubelerin açılması ve kapatılmasına dair karar verir;

6. Diğer kuruluşlara katılma kararı verir;

7. Derneğin dönüştürülmesi veya feshedilmesine karar verir;

8. Derneğin faaliyetleri için plan ve programları kabul eder;

9. Derneğin bütçesini onaylar;

10. Yönetim Kurulunun faaliyetlerine ilişkin raporu kabul eder;

11. Derneğin diğer organlarının kanuna, tüzüğe veya diğer iç düzenlemelere aykırı olan ve derneğin faaliyetlerini düzenleyen kararlarını iptal eder;

12. Tüzükte öngörülen diğer kararları da alır.

(2) 1.fıkranın 1., 3., 7., 9., 10. ve 11. bendi kapsamındaki haklar, derneğin diğer organlarına atanamaz.

(3) Genel Kurul kararları, derneğin diğer organları için bağlayıcıdır.

(4) Genel Kurul kararları hukuka uygunluk ve Tüzüğe uygunluk yönünden yargı denetimine tabidir.

(5) Dernek organlarının kanuna, tüzüğe veya daha önceki bir genel kurul kararına aykırı olarak alınan kararlarına, derneğin ilgili üyelerinin veya organının talebi üzerine karar tarihinden itibaren bir yıl geçmeksizin, malumat edinilme tarihinden itibaren bir ay süre zarfında Genel Kurulun nezdinde itiraz edilebilir.

(6) 4. fıkra kapsamındaki anlaşmazlıklara dair, derneğin veya organının herhangi bir üyesi veya savcı tarafından derneğin merkezi ikametgahının bulunduğu bölge mahkemesine, karar tarihinden itibaren bir yıl geçmeksizin, malumat edinilme tarihinden itibaren bir ay içinde dava açılabilir.

(7) Genel Kurul kararları, hazır bulunanların çoğunluğu ile açık oyla alınır.

(8) 1.fıkranın, 1. ve 7.bendi uyarınca kararlar, hazır bulunanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

(9) Davette ilan edilen gündemde yer almayan konularda karar verilemez.

(10) Her Genel Kurul toplantısı için, Oda Başkanı ve tutanağı düzenleyen kişi tarafından imzalanacak tutanak tutulur ve içeriğinin doğruluğundan kendileri sorumludur.

(11) İstisnai olarak ve Oda üyelerinin halihazırda bulunmalarına izin vermeyen ve/veya büyük ölçüde engelleyen geçerli nedenlerin (mücbir sebep, olağanüstü hal, epidemiyolojik durum vb.) varlığında genel kurul video konferans yöntemiyle yapılabilir. İkinci durumda, toplantının organizatörleri, Oda üyelerinin kimliğinin belirlenmesini sağlayan, tartışma ve karar alma süreçlerine katılmalarına izin veren bir bağlantı sağlamalıdır. Oda üyelerinin 11. fıkranın varsayımında oy kullanmaları, toplantı başkanı tarafından tutanakta onaylanır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 16. (1) Daimi üyeler veya bunların yasal temsilcileri arasından seçilen gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyeleri olabilir. Yönetim Kurulu en az beş ve en fazla dokuz üyeden oluşur. Tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması durumunda kurul kapsamındaki yetkileri, onun yasal temsilcisi veya tüzel kişinin yönetim ya da denetim organlarına üye olan ve yasal temsilcinin vekil kıldığı kişi tarafından uygulanır.

(2) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yılda en az 3 kez toplantıya çağırılır. Toplantılar da Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunması durumunda toplantılar Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir. 

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması halinde toplantının yasal olduğu kabul edilir. Toplantı tutanağı ile kayıt altına alınması şartı ile; kimlik tespitini garantileyen ve tartışma ile karar alma süreçlerine katılma imkânını veren telefon veya başka bir bağlantı aracılığıyla iştirak eden kişi de hazır bulunan üye olarak kabul edilir. 

(4) Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca 3 yıl süreliğine seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri sona erdikten sonra, yeni YK üyeleri seçilene kadar veya YK üye sayısının azaltılmasına ilişkin Genel Kurulca kararın alınması durumunda ibra edilene kadar görevlerini yerine getirme hakkına sahip olup yükümlüdürler.  

MADDE 17. (1) Yönetim Kurulu; 

 1. Genel Kurulca alınan kararların uygulanmasını organize eder ve Genel Kurul’a rapor verir; 
 2. Yıllık mali ve organizasyon raporları kabul eder; 
 3. Faaliyet raporunu, program taslağını ve bütçe taslağını Genel Kurul’un onayına sunar; 
 4. Odanın faaliyetine ilişkin yönetmelikler kabul eder; 
 5. Üyelik aidatının miktarını tespit eder; 
 6. Kendi üyeleri arasından üç yıllık bir süre için başkan, kendisinin önerisi üzerine başkan vekili/ vekilleri seçer ve görevden alır;
 7. Derneğin adresini belirler; 
 8. Derneğin mal varlığını yönetir; 
 9. Oda bünyesinde kurul, kulüp ve yardımcı birimler oluşturur; 
 10. Şubelerin açılması ve kapatılmasına dair kararlar alır; 
 11. Odanın yardımcı birimleri ve yürütme organlarına ilişkin Başkan tarafından önerilen kadro çizelgesini onaylar; 
 12. Kullanım amacına göre fonlar oluşturur ve bu fonları yönetir; 
 13. Ücretlere dair yönetmelik ve tarifeler ve de Odanın faaliyetlerine dair başka belgeleri kabul eder;
 14. Kanunlar veya işbu Tüzük gereği başka organların yetkisinde olmayan tüm hususlarda kararlar alır; 
 15. Üye kabul eder ve üyelikten çıkarır; 
 16. Genel Kurul tarafından belirlenen, kanunlardan veya işbu Tüzükten kaynaklanan başka görevleri de yerine getirir;
 17. Ortak yarara yönelik olanlar da dahil olmak üzere derneğin düzenini belirleyip faaliyetlerini düzenler ve bundan sorumludur. 

(2) Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır, ayrıca Tüzüğün 24. maddesinin 2. fıkrası ile 17. maddesinin 8. ile 17. bendi kapsamındaki kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

(3) Alınan kararın tutanaklarının tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yorum ve itiraz olmaksızın imzalanması durumunda, Yönetim Kurulu toplantı yapmadan karar alabilir.

(4) Her yıl, ilgili yılın 1 Aralık tarihine kadar, Yönetim Kurulu, bir sonraki yıl için ödenmesi gereken üyelik aidatının miktarını ve ilgili takvim yılının 31 Mart tarihinden geç olmamak üzere son ödeme tarihini kararlaştırır. Giriş üyelik aidatı, yeni üyenin kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararından önce ödenir.

(5) Üyelik aidatı sadece nakit olarak ödenir.

(6) İstisnai olarak ve Yönetim Kurulunun açık kararından sonra üyelik aidatı ayni ödenebilir, bu durumda katkı payı üyelik aidatından az olamaz.  Bir önceki cümlenin hipotezinde, Yönetim Kurulu, sonucu üyeler ve Oda için güvenilir olacak bir bilirkişiye ekspertiz yaptırır.

BAŞKAN

MADDE 18. (1)  Başkan; 

 1. Odayı yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder;
 2. Yönetim Kurulu toplantıya çağırır ve toplantıları yönetir; 
 3. Odanın Sofya merkezli Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, bölgesel ticaret ve sanayi odaları, yabancı, ulusal, bölgesel ve/ veya iş kolu düzeyinde faaliyet yürüten benzer kuruluşlar, odalar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar v.s. ilişkilerini koordine eder;
 4. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını işbu Tüzük doğrultusunda organize eder, yönetir ve denetler; 
 5. Seçim yoluyla görevlendirilenler hariç olmak üzere Odanın personelini İş Kanunu gereğince tayin eder ve işten çıkarır. Oda personelini ödüllendirir veya disiplin yaptırımları uygular. 
 6. Oda personelini yurt içinde ve yurt dışında iş seyahatine gönderir. 

(2) Başkan, görevlerini ücretsiz olarak yerine getirir. 

BAŞKAN YARDIMCISI

MADDE 19. (1)  Başkan Yardımcısı; 

 1. Başkanın hazır bulunmaması halinde Odayı yurtiçinde temsil eder; 
 2. Başkanın hazır bulunmaması halinde Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir; 

(2)  Başkan Yardımcısı, görevlerini ücretsiz olarak yerine getirir.

ALTINCI BÖLÜM

DENETİM ORGANLARI

MADDE 20. (1) 3 yıllık süreyle seçilen 3 üyeden oluşanDenetim KuruluOdanın denetim organıdır. 

(2) Denetim Kurulu; 

 1. Odanın organizasyon çalışmalarını işbu Tüzük ve yönetim organlarınca alınan kararlar doğrultusunda kontrol eder; 
 2. Odanın maliye ve muhasebe işlerini onaylanmış bütçe ve mevzuat doğrultusunda kontrol eder; 
 3. Yönetim Kurulunun raporlarına ilişkin görüşünü Genel Kurul ve Yönetim Kuruluna sunar; 
 4. Yaptığı çalışmalar hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kuruluna rapor verir; 
 5. Oda üyelerinin yönetim organlarınca alınan kararlara itirazları ile ilgili görüşlerini sunar; 
 6. Üyeleri arasından Başkan seçer. Denetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

MAL VARLIĞI, MALİ KAYNAKLAR, RAPORLAMA

MADDE 21. Odanın mal varlığı mülkiyet hakları, taşınır ile taşınmazlar üzerinde tesis edilen diğer ayni haklar, entelektüel mülkiyet hakları, değerli senetler, hisseler, başka hak ve yükümlülüklerden ibarettir.  

MADDE 22. (1) Odanın gelir kaynakları; 

 1. Üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat;
 2. Aracılık, pazarlama, danışmanlık v.s. hizmetler için ödenebilir komisyon ücretleri ve hizmet ücretleri dâhil olmak üzere verilen hizmetlerden elde edilen gelirler; 
 3. Yabancı döviz cinsinden dâhil olmak üzere bağışlar; 
 4. Temettü ve başka yasal gelirler; 
 5. Mal varlığı satışı, faiz vs.’den oluşur. 

(2) Oda, işbu Tüzük gereği faaliyet konusu ile alakalı ek iktisadi çalışmalar yapabilir ve elde edilen gelirleri Tüzüğünde belirtilen amaçlara ulaşmak amacıyla kullanabilir. 

(3) Gerektiği halde daimi üyeler, tür ve miktarları Yönetim Kurulunca belirlenen ayni ve ayni olmayan bağışlar yapabilirler.

(4) Yabancı ve yerli kişiler, Oda yararına olmak üzere Başkan tarafından kabul edilen bağış yapabilir, miras bırakabilir v.s. Bağışlar, Odanın amaçlarına uygun şekilde kullanılma şartıyla yapılabilir. Bağış ile birlikte özel bir fonun tesis edilmesi veya ödülün oluşturulması veya özel bir programın finanse edilmesi durumunda bağışta bulunan kişi, bunların ismini koyabilir.     

(5) Odaya bağlı olarak münferit etkinlik ve programların finanse edilmesi için BGN ve yabancı döviz cinsinden, amacına uygun fonlar oluşturulabilir. Bu fonlara yönelik kaynaklar, ilgili üyelerce toplanır. 

(6) Odanın yerel ve/ veya devlet organlarınca yerine getirmeklegörevlendirilmiş olduğu etkinlik ve organizasyonlar halinde finansman kaynakları hizmet alan/ işveren tarafından belirlenir.   

(7) Oda, BGN ve yabancı döviz cinsinden, amacına uygun münferit veya müşterek fonlar oluşturabilir.

(8) Odanın mali işleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylananyıllık mali program doğrultusunda gerçekleşir.  

(9) Oda kâr dağıtımı yapmaz. 

MADDE 23. Oda, üstlendiği yükümlülüklerden mal varlığı ile sorumludur. Oda, üyelerinin ve bunların kurduğu tüzel kişilerin yükümlülüklerinden sorumlu olmadığı gibi üyeler ve tüzel kişiler de Odanın yükümlülüklerinden mesul değildir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

FESİH

MADDE 24. (1) Oda, Genel Kurul kararına istinaden sona erdirilir. 

(2) Fesih halinde Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun belirlediği kişi tasfiye işlemlerini yapar. 

(3) Alacaklı kişilere olan borçların kapatılmasından sonra geriye kalan mal varlığı, Odanın daimi üyeleri arasında paylaştırılır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

İşbu Tüzük, 23 Ocak 2014 tarihinde yapılan toplantıda Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir; 27 Şubat 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında tadil edilmiştir; 8 Şubat 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında tadil edilmiştir; 11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında tadil edilmiş olup Şumen merkezli Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının daimi üyelerinden ibaret Genel Kurul Başkanı ve kâtip tarafından imzalanmıştır.