УСТАВ

УСТАВ НА

БЪЛГАРСКО-ТУРСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

приет на Общо събрание на 23.01.2014г.,

изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 27.02.2016г.,

изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 08.02.2020г.,

изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 11.06.2022г.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. (1) Настоящият устав регламентира структурата и дейността на сдружение „Българско- турска търговско- индустриална камара”, гр.Шумен, наричана  по- нататък „Камарата”.

(2) Камарата е независима организация, юридическо лице с нестопанска цел, сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, създадено за осъществяване на дейност в частна полза, с наименование: „Българско- турска търговско- индустриална камара“, гр.Шумен (на английски: Bulgarian- Turkish Chamber of Commerce and Industry, на турски: Bulgar- Türk Ticaret ve Sanayi Odası); със седалище: Република България, гр.Шумен; с адрес на управление: Република България, гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов“ № 25, вх.“А“, ап.2.

(3) Камарата извършва своята дейност в съответствие с настоящия устав и действащото законодателство в Република България.

(4) Камарата извършва своята дейност на територията на Република България.

(5) Камарата може да открива клонове, свои представителства в Република България и зад граница, да създава съвети, клубове или други звена, които обединяват членовете на функционален, териториален, професионален или друг принцип.

(6) Камарата е учредена за неопределен срок.

(7) Учредяването на Камарата подлежи на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд град Шумен. Камарата е вписана в регистъра на сдруженията с нестопанска цел с Решение № 1 от 30.10.2013 г. по ф.д № 25/2013 по описа на фирмено отделение към Окръжен съд град Шумен.

(8) Камарата има кръгъл печат, на който е изобразена емблемата на камарата и наименованието, изписано на български език.

(9) Емблемата на Камарата е с графично изображение, съобразно одобреното от Общото събрание на Камарата приложение №1, представляващо неразделна част от този устав.

(10) В средата на Знамето на Камарата е изобразена емблемата на Камарата.

(11) Всички официални писмени документи, издавани от името на Камарата съдържат данни за наименованието, седалището и адреса на управление, както и данни за регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

Член 2. Като независима организация, Камарата може да бъде колективен член на други търговско-промишлени и/или търговско индустриални палати/камари, както в Република България и Република Турция, така и в коя да е друга държава.

РАЗДЕЛ II

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 Член 3.(1)Основна цел на Камарата е да даде своя принос за създаване и развитие на взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между бизнеса на България и Турция, а също между тях и трети страни, за обединяване усилията на държавните и органите на местна власт и тези на своите членове, за създаване и поддържане на бизнес среда, стимулираща взаимната търговия и инвестиции.

(2) Като сдружение в частна полза Камарата насочва дейността си към разкриване на нови възможности за бизнес между двете страни в интерес на своите членове чрез развитие на търговията и инвестиционната активност.

Член 4. (1) За постигане на целите си Камарата:

1.Подкрепя инициативите на държавните и местни власти за разкриване, увеличаване и пропагандиране на потенциала за икономическо сътрудничество.

2. Представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление в Република България пред централните органи на държавна власт и управление в Република България; пред други местни, централни, чужди и международни организации, с които Камарата пряко или чрез сходни организации поддържа партньорски взаимоотношения.

3. Обединява усилията на своите членове за растеж на бизнеса им чрез развитие на взаимноизгодни търговски и инвестиционни взаимоотношения с партньори от другата страна, както и съвместно с трети страни.

4. Поддържа контакти с държавни органи, органи на местно самоуправление, Българската търговско- промишлена палата и другите национални и регионални търговско-промишлени палати (камари) в Република България и Република Турция, както и с други чуждестранни и международни органи и организации, с които Камарата има партньорски взаимоотношения.

РАЗДЕЛ III

ДЕЙНОСТ

Член 5. (1) За постигане на целите си Камарата изпълнява следните основни
дейности:

1.Активно съдейства и популяризира развитието на възможностите
за инвестиции между бизнеса в Република България и Република
Турция, както и с трети страни.

2.Съдейства за разширяване на взаимноизгодна основа на търговията
между бизнеса на България и Турция, както и с трети страни.

3.Оказва бизнес услуги на своите членове в областта на:

-консултации по договорноправни, финансови, данъчни, митнически и др. въпроси, свързани с търговията и инвестициите;

-съдейства при избора на екипи за предпроектни проучвания, изготвяне на инвестиционни проекти, подбор на изпълнители и др., свързани с инвестиционните намерения на потенциалните инвеститори;

-разпространява бизнес оферти на своите членове;

-съдейства за рекламиране на дейността и продуктите им;

-съдейства за договаряне на транспортно- спедиционни, застрахователни и др. видове услуги;

-подбор на квалифицирана работна ръка и професионалното им обучение;

-други услуги в подкрепа на търговската и инвестиционна активност на своите членове.

4.Предоставя пазарна информация и улеснява достъпа на членовете си до такава за двете страни.

5.Улеснява достъпа на своите членове до финансиране на техни инвестиционни проекти.

6.Улеснява членовете си при участие в панаири, изложения и др.
подобни на територията па България и Турция, а също и на трети страни.

7.Подпомага своите членове при необходимост от административно
правна защита на техните интереси на територията на България, както и за доброволно уреждане на възникнали търговски спорове

8.Осъществява представителство на своите членове и защита на
интересите им пред органите на държавната и местна власт.

9.Извършва други дейности, разрешени от закона, включително
стопански, по решение на УС за постигане на целите на сдружението.

(2) Стопанската дейност по ал.1, т. 9 се свежда до:

  • Консултантски услуги;
  • Осъществяване на издателска дейност;
  • Предоставяне на рекламни, маркетингови и информационни услуги;
  • Организиране на изложения, курсове, семинари и конференции;
  • Разработване на проекти и програми;
  • Представителство и посреднически услуги;
  • Извършване на сделки с интелектуална собственост, в т.ч. „ноу- хау“ и технологично оборудване;
  • Отдаване под наем на имущество.

РАЗДЕЛ IV

ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО

Член 6. Членуването в Камарата е доброволно.

Член 7. (1) Членовете на Камарата са постоянни и почетни

(2)Постоянни членове на Камарата са:

1.търговци и/или индустриалци- физически и юридически лица, приели и подписали Учредителния акт, приели са Устава на Камарата, включително и с последващите изменения, редовно са плащали членския си внос и които не са обявени в несъстоятелност или ликвидация, и не са заличени в съответния Търговски регистър по местоседалището си;

2.фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред;

3.физически лица, които не са индустриалци и/или търговци, но сътрудничат на Камарата, подпомагат и популяризират нейната дейност;

4.общини от Република България, които са приели устава на Камарата и са подписали меморандум за сътрудничество.

Почетни членове на Камарата могат да бъдат физически лица от страната и чужбина- изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на нейните цели и задачи.

Посланиците на Република Турция в Република България и на Република България в Република Турция, Генералните консули на Република Турция в Република България и на Република България в Република Турция, както и Търговското аташе на Република България в Република Турция и на Република Турция в Република България са със статут на почетни членове на Камарата по силата на този Устав.

(5)Не могат да бъдат членове на Камарата: държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации. Не могат да бъдат членове на камарата лица по смисъла на Търговския закон, които:

-са невъзстановени в правата си несъстоятелни;

-са осъждани за банкрут;

-са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

-са обявени „в ликвидация”

Член 8. (1) Лицата, които желаят да станат членове на Камарата подават писмена молба по образец до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема Устава и се задължава да го спазва. Членственото правоотношение възниква след решение на Управителния съвет за приемане и заплащането на пълния размер на годишния членски внос.

(2) Отказът на Управителния съвет да удовлетвори молбата за членство може да се обжалва в 14-дневен срок от уведомлението пред Общото събрание, което разглежда жалбата в първото си редовно заседание.

(3) Почетно членство се придобива въз основа на Решение на Управителния съвет, по мотивирано предложение на Председателя на Камарата. Почетното членство възниква след влизане в сила на решението на Управителния съвет.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 9. (1) Членовете на Камарата имат право:

1. да ползват с предимство, безплатно и/или с намаление услуги на Камарата;

2.да участват в мероприятия на Камарата;

3.да получават информация за дейността на Камарата;

4.да участват в обсъждания, когато се разглеждат въпроси, засягащи
интересите им;

5.да посочват при необходимост членуването си в Камарата в своя
търговска или друга кореспонденция;

 6.да участват в работата на съветите към Камарата и да ползват тяхното сътрудничество при осъществяване на дейността си.

(2) Постоянните членове на Камарата, освен правата по ал. 1 имат и
следните допълнителни права:

1.да участват лично, чрез законния им представител или посочено и
упълномощено от него физическо лице в заседанията на Общото събрание и в
дейностите на Камарата;

2.да бъдат избирани в управителните и контролни органи на Камарата;

3.имат право на един глас, който се упражнява лично, от законния им
представител или посоченото и упълномощено от него физическо лице.

(3) Членовете на Камарата са длъжни:

1.да спазват Устава и решенията на Управителния съвет;

2.да съдействат за осъществяване целите и задачите на Камарата;

3.да предоставят на Камарата необходимата информация за своята дейност;

4.да поддържат добри отношения с другите членове и партньори на Камарата;

5.да заплащат до края на календарната година определения от Управителния съвет членски внос.

6.да пазят производствени и търговски тайни, станали им известни във връзка с дейността на Камарата;

7.да правят имуществени вноски, определени по вид и размер от Управителния съвет

(4) Членовете не отговарят за задълженията на Камарата.

(5) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице. Изпълнението на членствените задължения и упражняването на членствените права не може да бъде предоставено другиму.

Член 10. Почетните членове на Камарата могат да участват с консултативно мнение при обсъждане на проектите за решения, разглеждани от Общото събрание. Те нямат задължение да заплащат членски внос и имуществени вноски, нямат право да гласуват по проектите за решения, разглеждани от Общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 11. (1) Членственото правоотношение на постоянните членове може да бъде прекратено:

1/ с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет;

2/ с изключването на член на Камарата, поради:

а/ допуснато нарушение на Устава;

б/ уронване на престижа или доброто име на Камарата и/или на нейните членове;

в/ неплащане на членски внос, в едноседмичен срок от получаване на покана- предупреждение от Председателя на Камарата;

г/ при системно неучастие в дейността на Камарата (отсъствие от три или повече заседания на общото събрание) без уважителна причина.

(2) Членственото правоотношение на почетните членове може да бъде
прекратено по тяхно писмено искане, от датата на молбата им.

(3) Членственото правоотношение се прекратява автоматично:

1. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на Камарата- физическо лице, респективно- с прекратяването на член- юридическо лице;

2. с прекратяването на Камарата.

(4) В случаите на прекратяване на членство, събрания до момента членски
внос не се връща.

(5) Членственото правоотношение се прекратява по решение на Управителния съвет. Решението на Управителния съвет за изключване на член на Камарата може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от връчването му на изключения член пред Общото събрание на Камарата, което разглежда жалбата на първото си заседание.

РАЗДЕЛ V
УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 12. (1) Органи на управление на Камарата са Общото събрание и Управителния съвет.

(2) Контролен орган на Камарата е контролният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 13. Върховен орган на Камарата е Общото събрание.

В Общото събрание участват постоянните членове- лично, чрез законния
им представител или посоченото и упълномощено от него физическо лице.

Почетните членове могат да участват работата на Общото събрание само
с консултативно мнение при обсъждане на проектите за решения, разглеждани
от Общото събрание.

Член 14. (1) Редовно Общо събрание се свиква най-малко един път на
календарна година от Управителния съвет.

(2) Извънредно Общо събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете.

(3) Общото събрание се свиква чрез покана, която се обявява в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, най- малко един месец преди  насрочения ден за провеждане на заседание на Общото събрание.

Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, часа и дневния ред на заседанието на Общото събрание, както и данни по чия инициатива то се свиква.

(4) Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината от членовете му.

(5) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-кьсно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Член 15. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението;

10. приема отчета за дейността на управителния съвет;

11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

12. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(7) Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване, с мнозинство от присъстващите.

(8) Решения по  ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(9) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(10) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на Камарата и от лицето, изготвило протокола, като с това последните отговарят за верността на съдържанието му.

(11) По изключение и при наличие на уважителни причини, непозволяващи и/или силно затрудняващи непосредственото явяване на членовете на Камарата (форс- мажор, обявено извънредно положение, епидемиологична обстановка и др.), общото събрание може да бъде проведено и посредством видеоконференция. В последния случай, организаторите на събранието следва да осигурят връзка, гарантираща установяването на самоличността на членовете на Камарата и позволяваща участието им в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на членовете на Камарата в хипотезата на ал.11 се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 16. (1) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани физически и юридически лица, измежду постоянните членове, респективно техните законни представители. Управителният съвет се състои най- малко от пет и не повече от девет членове на камарата. Когато член на управителния съвет е юридическо лице, правомощията в съвета му се упражняват от неговия законен представител или от друго, определено от него лице от състава на неговите управителни или контролни органи.

(2) Управителният съвет се свиква най-малко три пъти годишно от Председателя и се ръководи от него.

При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Заместник- председателя.

Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по- малко от половината плюс един от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от заседанието.

Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание за срок от 3 години. Същите имат правото и са задължени да продължат да осъществяват функциите си и след изтичане на мандата им до избора на нови членове на съвета, респективно до освобождаването им от общото събрание.

Член 17. (1) Управителният съвет:

организира изпълнението на решенията на Общото събрание и се
отчита пред него;

приема годишни финансови и организационни отчети;

предлага за одобрение на Общото събрание отчет за дейността си,
проект за програма и проект за бюджет;

приема правилници за дейността на Камарата;

определя размера на членския внос;

избира от своя състав измежду членовете си за срок от три години и освобождава от длъжност Председател, а по негово предложение- заместник председател/и на управителния съвет на Камарата;

определя адреса на сдружението;

разпорежда се с имуществото на сдружението

създава съвети, клубове и помощни звена в Камарата;

10.  приема решения за откриване и закриване на клонове;

11. утвърждава предложеното от Председателя щатно разписание на длъжностите в помощните звена и оперативни органи на Камарата;

12. образува целеви фондове и се разпорежда с тях;

13. приема правилници и тарифи за възнаграждения и други актове за дейността на Камарата;

14. взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно този Устав не спадат в правата на друг орган;

15. приема членове и прекратява членството в сдружението;

16. изпълнява други функции, предоставени му от Общото събрание, от настоящия Устав и от Закона;

17. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.

(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 24, ал. 2 и чл.17, т. 8 и 17 от устава- с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(4) Ежегодно, в срок до първи декември на съответната година, Управителният съвет взема решение за размера на членския внос, дължим се за следващата година и срокът за неговото внасяне, който не може да бъде по- късно от 31-ви МАРТ на съответната календарна година. Встъпителният членски внос се заплаща преди вземането на решението на Управителния съвет за приемане на новия член.

(5) Членският внос се заплаща само в пари.

(6) По изключение и след изрично решение на Управителния съвет, членският внос може да бъде заплатен в натура, като в последния случай вноската не може да бъде на стойност под определения паричен размер на членския внос. В хипотезата на предходното изречение, Управителният съвет назначава оценка на лицензиран оценител, чието заключение е меродавно за членовете и за Камарата. 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ

Член 18. (1) Председателят:

1. представлява Камарата в страната и чужбина;

2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

3. съгласува взаимоотношенията между Камарата и Българската търговско-промишлена палата- София, регионалните търговско- промишлени палати (камари), както и между чуждестранни, национални, регионални и/или браншови сходни организации- камари, палати, сдружения с нестопанска цел и др.;

4. организира, ръководи и контролира в съответствие с този устав изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

5. назначава и освобождава от длъжност служителите на Камарата въз основа на Кодекса на труда освен тези, които са изборни. Поощрява с награди и налага дисциплинарни наказания на служителите на Камарата.

6. командирова служители на Камарата в страната и в чужбина.

(2) Председателят упражнява функциите си на обществени начала.

                                                              ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ

Член 19. (1) Заместник- председателят:

1. представлява в отсъствието на Председателя Камарата в страната;

2. ръководи в отсъствието на Председателя заседанията на Управителния съвет.

(2) Заместник- председателят упражнява функциите си на обществени начела.

                                                                           РАЗДЕЛ VI

                                                                   КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Член 20. (1) Контролен орган на Камарата е Контролният съвет, който се състои от 3 члена с мандат от 3 години.

(2) Контролният съвет:

1. контролира организационната дейност на Камарата, съобразно настоящия устав и решенията на органите за управление;

2. контролира финансово- счетоводната дейност на Камарата, в съответствие с утвърдения бюджет и нормативните актове;

3. представя свое становище пред Общото събрание и Управителния съвет по отчетите на Управителния съвет;

4. отчита своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет;

5. представя становище по възражения на членове на Камарата срещу
решения на органите за управление;

6. избира председател между членовете си, който има право да присъства на заседания на Управителния съвет и Общото събрание.

                                                                               РАЗДЕЛ VII

                                                  ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСИ. ОТЧЕТНОСТ

Член 21. Имуществото на Камарата се състои от право на собственост и
други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуалната
собственост, ценни книжа, делови участия, други права и задължения.

Член 22. (1) Издръжката на Камарата се осигурява от:

1. встъпителен и годишен членски внос;

2. приходи от извършени услуги, в т.ч. платими комисионни и възнаграждения за посредническа, маркетингова, консултантска и др. подобни услуги;

3. дарения в т.ч. и във валута;

4. дивиденти и други законни приходи.

5. продажби на имущество, лихви и др.

(2) Камарата може да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана
с предмета на дейност по този Устав, като използва приходите за постигане
неопределените в Устава цели;

(3) При необходимост, постоянните членове правят имуществени и неимуществени дарения определени по вид и размер от Управителният съвет

(4) Чуждестранни и местни лица могат да правят дарения, завещания и други подобни в полза на Камарата, които се приемат от Председателя. Даренията могат да бъдат правени с условие за начина на използуването им в съответствие с целите на Камарата. Когато с дарението се учредява специализиран фонд, награда или се финансира целева програма, дарителят може да определи наименованието им.

(5) Към Камарата могат да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се събират от заинтересованите членове.

(6) За прояви и дейности, възложени на Камарата от местни и (или) държавни органи, възложителите определят източниците за финансиране.

(7) Камарата може да образува самостоятелни или съвместни целеви фондове в лева и валута

(8) Финансовата дейност на Камарата се извършва в съответствие с годишната финансова програма, одобрена от Управителния съвет.

(9) Камарата не разпределя печалба.

Член 23. Камарата отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не отговаря за задълженията на своите членове и образуваните от нея юридически лица, както и членовете на юридическите лица не отговарят за задълженията на Камарата.

                                                                          РАЗДЕЛ VIII

                                                                      ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 24.  (1) Камарата се прекратява по решение на Общото събрание.

(2) При прекратяването Управителният съвет или определено от него лице извършват ликвидация.

(3) Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя между постоянните членове на Камарата.

                                                                           РАЗДЕЛ IX

                                                                ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият устав е приет от Общото събрание, състояло се на 11.01.2014г., изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 27.02.2016г., изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 08.02.2020г., изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 11.06.2022г., като е подписан от Председателя и Протоколист- преброител на Общото събрание на постоянните членове на „Българско- турска търговско- индустриална камара”, гр.Шумен, състояло се на 11.06.2022г.