Организационна структура

БЪЛГАРСКО-ТУРСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА е независима организация, юридическо лице с нестопанска цел, сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Камарата е учредена на 04.10.2013 г. в град Шумен и е вписана в регистъра на сдруженията с нестопанска цел с Решение № 1 от 30.10.2013 г. по ф.д № 25/2013 по описа на фирмено отделение към Окръжен съд град Шумен.

John Holmes

Employe

Raymond N. Gill

Founder

C. Ward

CEO & FOUNDER

Miranda Doe

Member

Rosalina Lia

Performance Advisor

Sarah Albert

Consulting

Raymond

Manager

Michelle

Head of Consulting

Get Free Business Appointment

Take a free consultancy appointment from us about business

    Image