Профил на Турция

Защо да инвестираме в Турция?

 • Стабилни макроикономически показатели,
 • Млада и висококвалифицирана работна ръка – средна възраст 30.1 (2019 г.), 32,6 млн. работоспособно население,
 • Либерален инвестиционен климат,
 • Силно развита инфраструктура,
 • Митнически съюз с ЕС,
 • Голям вътрешен пазар,
 • Наличие на свободни зони.

Общият режим за насърчаване на инвестициите в Турция се състои основно от програма за данъчни преференции, но те търпят промяна в зависимост от мястото, размера и предмета на инвестицията.

Регионални и отраслови стимули

Отраслите, които се стимулират в съответния регион, а също така степента на подкрепа се определят съобразно икономическия потенциал на региона и мащаба на местната икономика.

Минималният размер на инвестициите се определя индивидуално за всеки сектор и регион. Най-ниският размер за 1’ви и 2’ри регион е 1 млн. турски лири, а за останалите региони тази стойност е в размер на 500 хил. турски лири.

Стимули за създаване на заетост

В областите, определени със закон, с цел увеличаване на инвестициите и заетостта, както и редуциране на сивата заетост със Закон № 5084 се предприемат важни мерки за насърчаване на заетостта.

Съгласно Закон № 5084 в административни области, в които доходите на глава от населението са равни или е по-ниски от 1500 USD, за инвестиционни проекти реализирани след определена дата или за бъдещи такива инвеститорите могат да се възползват от следните мерки:

 • намаляване на данъчните и осигурителните вноски;
 • намаляване на разходите за енергия;
 • безплатно предоставяне на терени с инвестиционна цел;

Този закон съществено се различава от останалите нормативни документи за стимулиране, прилагани до днес. Една от разликите е, че административните области, в които ще се прилага такова стимулиране, ще бъдат определяни не според това в кой регион са включени, а в зависимост от нивото си на икономическо развитие.

В закона са предвидени следните стимули:

 • Стимули при прилагането на данък при източника;
 • Стимули при плащането на осигурителните вноски, задължение на работодателя;
 • Стимули по отношение на енергийните разходи;
 • Безплатно предоставяне на терени с инвестиционна цел.

Закон за изследователско-развойната дейност

Законът за изследователско-развойната дейност в Турция осигурява специални стимули за инвестиционни проекти за изследователско-развойната дейност, като условието е в съответния център да бъдат заети най-малко 50 души.

В случай, че броят на изследователите е над 500, разходите на дружеството се приспадат от данъчната основа на 100 %. Освен това, в сравнение с предходната година, 50 % от увеличението на разходите за изследователско-развойната дейност ще бъдат приспаднати от данъчната основа на дружеството. За срок от 5 години работодателят се освобождава от 50 % от неговия дял от социално-осигурителната премия.

Подкрепа за технопаркове

Основните предимства на тези технопаркове се изразяват в осигуряване на вече изградена инфраструктура и офис площи за наемане. Освен това, в период от пет години до 31.12.2024 г. 50 % от дела на работодателя в социално-осигурителните премии се поема от държавата.

Стимули за малки и средни предприятия:

Малки и средни предприятия са тези предприятия, в които са заети по-малко от 250 души и чиито нетни годишни приходи от продажби са под 25 000 000 турски лири. Подкрепата се изразява в:

 • Освобождаване от мита;
 • освобождаване от ДДС за машини и оборудване, доставени от чужбина или от вътрешния пазар
 • Осигуряване на кредити от бюджета;
 • Подкрепа за гарантиране на нов кредит;
 • подкрепа за малките и средните предприятия от Агенцията за развитие и подкрепа на малките и средните предприятия (АРПМСП).

Организирани индустриални зони (ОИЗ)

Организираните индустриални зони са проектирани да осигуряват условия за развиване на дейност на предприятия, като им се предоставят готова инфраструктура и сгради.

Инвеститорите, развиващи дейност в рамките на ОИЗ имат възможността допълнително към наличните в Турция практики за насърчаване на инвестициите да се възползват и от следните предимства:

 • освобождаване от ДДС при закупуване на парцел;
 • освобождаване от данък недвижим имот за срок от 5 години, считано от датата на приключване на изграждането на сградата;
 • заплащане на ниски разходи за вода, природен газ и комуникации;
 • освобождаване от данък при разделяне/ обединяване на парцели – равнява се на около 0,54 % от общата себестойност на договора за разделяне/обединяване на парцели;
 • освобождаване от местен данък за строежа и експлоатацията на сградите